Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2013

mylifee
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara - Alicja
Reposted fromperseweracje perseweracje viaagathaa agathaa
mylifee
8201 f08f
mylifee
9916 a729
Reposted fromiamstrong iamstrong viaagathaa agathaa
mylifee
2517 5d1f
Reposted frombanita banita viaagathaa agathaa
mylifee
2001 b3e7 500
Reposted fromretaliate retaliate viaagathaa agathaa
mylifee
6463 8733
Reposted frommickeymouse mickeymouse viaagathaa agathaa
mylifee

Wszystko już było, oprócz nas...
— J. Żulczyk
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaagathaa agathaa
mylifee
Oczy są ślepe, należy szukać sercem.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted fromeklerrka eklerrka viaagathaa agathaa
mylifee
mylifee
Wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie można nas wygnać.
— Jean Paul Friedrich Richter
Reposted fromCharless Charless viaagathaa agathaa
mylifee
7968 0aaf
Reposted fromtutaj tutaj viaagathaa agathaa
mylifee
Mam Ci do powiedzenia tylko jedno słowo : BĄDŹ

Reposted frombananowyczipsxD bananowyczipsxD viaSjasiuS SjasiuS
mylifee
Reposted fromghasz ghasz viaSjasiuS SjasiuS
mylifee
0324 55da

July 10 2013

mylifee
2955 59ab 500
Reposted byCZin2you
mylifee
2951 b9a8
Reposted byvictoryRuda-Shuty
mylifee
0938 02f0
Reposted frominpassing inpassing viain2you in2you
mylifee
A łzy płyną, a łzy płyną, bo wspomnienia cały czas w sercu zyja
Reposted byin2you in2you
mylifee
1643 e78f
Reposted frommaaari maaari viaveronca veronca
mylifee
Reposted frommesoup mesoup viaveronca veronca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl